Ruhnu Vallavalitsuse privaatsuspoliitika

Käesolevaga anname ülevaate sellest, kuidas Ruhnu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kasutab ja hoiab oma tegevuse käigus saadud isikuandmeid.

1. Alljärgnevad selgitused ei puuduta juriidiliste isikute andmete hoidmist ja isikuandmete töötlemist vallavalitsuse veebilehel viidatud teistel võrgulehtedel.

2. Samuti ei hõlma selgitused riiklikes registrites ja infosüsteemides, mille veebikeskkonna haldamine ei ole vallavalitsuse pädevuses, isikuandmete töötlemise eesmärke, ulatust ja viise, avalikkusele kättesaadavaks tegemise tingimusi ja isiku poolt enda andmetega tutvumise õigusi ja korda – viimatinimetatud on sätestatud, kas seadustes (kinnisturaamatuseadus, äriseadustik jne.) või seadustes sisalduvate volitusnormide alusel vastu võetud määrustes (justiitsministri 30.06.2010.a. määrus nr. 24 "Kohtu kinnistusosakonna kodukord" jne.)

3. Vajadusel kasutab vallavalitsus Teie isikuandmeid vajalike teadete, arvete, võlanõuete, jmt edastamiseks.

4. Teie poolt vallale edastatud isikuandmetele võib juurdepääsu saada üksnes asutus või isik, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

5. Kasutame Teie isikuandmeid Teile vastamiseks.

6. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelpärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes hädavajalikus mahus.

7. Kui olete meile saatnud teabenõude, selgitustaotluse või märgukirja, mille menetlemine on teise asutuse pädevuses, siis edastame dokumendi ise õigele adressaadile ja teavitame Teid sellest.

8. Kirjavahetuse registriandmed on nähtavad meie internetipõhises dokumendiregistris.

9. Kirjavahetuses kasutame tavateavitusel liht- ja kättesaamist kinnitava allkirja vajadusel tähitud posti.

10. Krüpteeritud e-posti kasutame digiallkirja vajavate dokumentide edastamisel ja krüpteerimata e-posti tavateavitusel.

11. Kui väljendate oma pöördumises selget soovi, ei märgita dokumendiregistris ees- ja perekonnanime, vaid üksnes initsiaalid või märge „Eraisik". Dokumendi pealkirjana näitame dokumendiregistris näiteks „Teabenõue", „Selgitustaotlus" või „Märgukiri".

12. Eraisikutega peetava kirjavahetuse juurdepääsupiirangud on toodud Avaliku teabe seaduses § 35.

  1. Käsunduslepingutele, mis on tsiviilõiguslikud lepingud, kehtib juurdepääsupiirang TLS (töölepingu seadus) § 28 lg 2 p. 13, mis ütleb, et tööandja on kohustatud  mitte avaldama töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta.
  2. Muudele lepigutele, s.h. majanduslepingutele kehtib juurdepääsupiirang  (AvTS § 35 lg 1 p11), mis ütleb - teabe asutusesiseseks tunnistamise alused - teabe, mis sisaldab delikaatseid isikuandmeid; AvTS § p. 17 - teabe, mille avalikustamine võib kahjustada ärisaladust;

13. Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda, siis juurdepääsupiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab välja anda ning kas seda saab teha osaliselt või täielikult.

14. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on selleks seadusest tulenev õigus (nt kohtueelne menetleja või kohus).

15. Teiega peetud kirjavahetust kasutame ka vallavalitsuse töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks. Selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse umbisikuliselt.

16. Vabade töökohtade info on kättesaadav vallavalitsuse veebilehel.

17. Kui kandideerite vallavalitsusse või valla asutustesse tööle, siis lähtume Teie poolt avaldatud või seaduse alusel avaldatud teabest.

18. Eeldame, et Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda.

19. Teil on õigus meie poolt Teie kohta kogutud andmetega tutvuda ja meile nende kohta selgitusi anda.

20. Teistele kandidaatidele Teie andmeid ei avaldata.

21. Samuti ei avalda me Teile teiste kandidaatide andmeid.

22. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

23. Teil on õigus tutvuda vallavalitsuse poolt Teie kohta kogutud andmetega ning nõuda nende parandamist.

24. Kui Te soovite oma andmete kohta, mis on kogutud vallavalitsusse, väljastamist paberkandjal, võtame Avaliku teabe seaduse § 25 lg 2 kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest.

25. Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

1) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,

2) takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,

3) raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

4) ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus esitada meie otsuste peale vaie Andmekaitse Inspektsiooni või pöörduda halduskohtusse.