« Tagasi

KOPi 2022 sügisvoor on avatud kuni 3. oktoobrini kell 16.30

KOPi 2022 sügisvoor on avatud kuni 3. oktoobrini kell 16.30

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2022. aasta sügisvoor on avatud 1. septembrist kuni 3. oktoobrini 2022 kell 16.30.

Toetust saab taotleda kahest meetmest. Meetme „Kogukonna areng" kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Maksimaalne toetussumma sellesse meetmesse esitatud projekti kohta on 2500 eurot.

Meetme „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetussumma sellesse meetmesse esitatud projekti kohta on 4000 eurot.

Toetuse taotlejaks saavad olla küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühinguid ei moodusta rohkem kui poole. Samuti saavad toetust taotleda avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Avalikes huvides tegutsemine tähendab, et taotleja tegevused ja nende eesmärgid on suunatud avalikkusele, taotleja tegutseb oma liikmes- või töötajaskonnast laiema sihtgrupi heaks ja taotleja teavitab avalikkust oma tegevusest. Avalikes huvides tegutsemise nõue ei kohaldu erivajadustega inimeste heaks tegutsevatele ühendustele. Taotleja registrijärgne asukoht peab olema samas  kohaliku omavalitsuse üksuses kui projekti sihtgrupp.

 

Minimaalne omafinantseeringu määr on 10% projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

 

Taotlemine toimub toetuste e-toetuse keskkonnas.

Täpsemat infot programmi tingimuste ja sügisese taotlusvooru kohta saab 14. septembril kell 17.00 toimuval infopäeval (veebis www.bit.ly/KOPinfopaev) või Saaremaa valla kodulehelt https://www.saaremaavald.ee/kop.

Lisainfo saamiseks võib pöörduda Saaremaa vallavalitsusse telefonil 452 5028, eda.keskula@saaremaavald.ee (Eda Kesküla) või SA Saare Arenduskeskus tel  452 0573 või 5393 3252, hanna@sasak.ee (Hanna Saar).

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine ning programmi tegevusi rahastatakse riigieelarvest „Regionaalpoliitika programm 2022–2025" vahenditest, aidates saavutada selle üldeesmärki – inimestel on kõikjal Eestis kättesaadavad tasuvad töökohad, kvaliteetsed teenused ja meeldiv elukeskkond.

Eda Kesküla

Saaremaa vallavalitsuse arendusteenistuse arenduse peaspetsialist