« Tagasi

Uue-Bissa detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Ruhnu Vallavolikogu 22.02.2022 a otsusega nr 05 algatati Ruhnu külas, Uue-Bissa (katastritunnus 68901:001:0109) kinnistu detailplaneering. Detailplaneering algatati eesmärgiga sätestada tingimused üksikelamu koos abihoonetega püstitamiseks. Tulenevalt 100% maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu muutmisest elamumaaks on detailplaneering üldplaneeringut muutev.  Planeeringuala suurus on 3448 m2.

Vastavalt Planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et Ruhnu Vallavalitsuse 05. 10 .2022 a korraldusega nr 51 otsustati, et detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 24.10.2022 kuni 22.11.2022 a.

Planeeringuga on võimalik tutvuda tööaegadel Ruhnu Vallamajas ning Ruhnu valla veebilehel ruhnu.ee/detailplaneeringud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust . Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Ruhnu Vallavalitsusele hiljemalt 22.11.2022 a postiaadressil Vallamaja, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond 93001, e-post aadressil ruhnu@ruhnu.ee.