Kinnitatud
Ruhnu Vallavolikogu määrusega
11. juulist 2000 nr 7

 

I ÜLDSÄTTED

1.Ruhnu valla jäätmehoolduseeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on jäätmete tekke vähendamine ja jäätmehoolduse korraldamine Ruhnu vallas.
2.Eeskiri sätestab:
1)jäätmete kogumise, veo, hoidmise, taaskasutamise ja kõrvaldamise korralduse ning nende tegevustega seotud tehnilised nõuded;
2)jäätmetest tervisele ja keskkonnale põhjustatud ohu vältimise või vähendamise meetmed;
3)tingimusi, mis käsitlevad jäätmeveo korraldust ning olmejäätmeveoga hõlmatud piirkondi.

II MÕISTED

3.Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1)jäätmed on mistahes vallasasjad, mille nende valdaja on kasutuselt kõrvaldanud või kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema;
2)ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis vähemalt ühe jäätmeseaduse § 25 lõikes 1 loetletud omaduse tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale;
3)olmejäätmed on kodumajapidamises tekkinud jäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed jäätmed. Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid;
4)jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik, kelle valduses on jäätmed;
5)jäätmehooldus on jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldus;
6)jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedu, taaskasutamine ja kõrvaldamine;
7)jäätmete kogumine on jäätmete kokkukorjamine ja sorteerimine nende veo või taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil;
8)jäätmete kõrvaldamine on toiming, millega jäätmed ladustatakse;
9)jäätmete taaskasutamine on toiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia saamisel.

III JÄÄTMETE KOGUMINE

4.Kogumisvahenditena kasutatakse:
1)ühekordseks kasutamiseks mõeldud jäätmekotte;
2)kaanega suletavaid jäätmemahuteid (konteinereid), mida on võimalik käsitsi tühjendada.
5.Olmejäätmete valdaja võib kokkuleppel vedajaga võtta kasutusele ka eespool loetletust erinevaid kogumisvahendeid, mis peavad olema keskkonnale ohutud ja sobima olmejäätmeveoga liitumiseks.
6.Kogumisvahendi omanik või haldaja vastutab kogumisvahendi korrasoleku ja selle ümbruse korra ja puhtuse eest.
7.Jäätmevaldaja on kohustatud koguma ohtlikud, taaskasutatavad ja muud jäätmed eraldi.

IV OLMEJÄÄTMEVEDU

8.Olmejäätmete valdaja liitub olmejäätmeveoga, sõlmides vallavalitsusega liitumislepingu, milles peab olema märgitud teenustasu suurus, jäätmevaldaja asukoht, kogumisvahendite arv, nende tühjendamise kord ja sagedus.
9.Vallavalitsus arvestab teenustasu kehtestamisel veo kaugust ja muid tingimusi, mis mõjutavad kogumis- ja veotingimusi.
10.Olmejäätmeveoga liitumine on kohustuslik Ruhnu külas, lennuväljal ja sadamas.
11.Olmejäätmeveoga ühinemise kohustusest on vabastatud olmejäätmete valdaja, kes korraldab ise olmejäätmete käitluse, andes sellest nõudmisel aru Ruhnu Vallavalitsusele.
12.Avalikud jäätmete kogumisvahendid paigutatakse valla asutuste juurde ja enamkäidavamate teede äärde ning Limo ja Kuunsi randa.
13.Ohtlikud jäätmed ladustatakse valla laoruumis.
14.Tavajäätmed ladustatakse küla – Ringsu tee ääres asuvas jäätmete ladustamiskohas.
15.Taaskasutatavate jäätmete kogumisvahendid paigutatakse küla keskele suure tee äärde.
16.Vallavalitsus:
1)korraldab jooksvat jäätmevedu ja sõlmib vastavaid lepinguid;
2)kehtestab olmejäätmeveoga hõlmatud jäätmete käitlemise eest võetava teenustasu ülempiiri;
3)kuulutab iga aasta tagant välja konkursi korraldatud jäätmevedu läbi viiva vedaja leidmiseks, kehtestab konkursi tingimused ja määrab valitud vedaja korraldama jäätmevedu.

V KONTROLL JA VASTUTUS

17.Jäätmehoolduseeskirja täitmist kontrollib vallavalitsus.
18.Jäätmetest põhjustatud keskkonnareostus ja kahjustused likvideeritakse täies ulatuses nende tekitaja kulul.