« Tagasi

Saeveski kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse korduv avalik väljapanek

Ruhnu Vallavolikogu 31. juuli 2020. a. otsusega nr  10 algatati Ruhnu külas Saeveski kinnistu detailplaneering.

Saeveski kinnistu (katastriüksus nr  68901:001:0348) detailplaneering algatati eesmärgiga sätestada tingimused kahe paarismaja püstitamiseks ning katastriüksuse jagamine kaheks krundiks. Tulenevalt 100% tööstusmaa sihtotstarbega kinnistu muutmisest elamumaaks on algatatav detailplaneering üldplaneeringut  muutev.
Saeveski katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahendus suunati avalikule väljapanekule Ruhnu Vallavalitsuse 17.12.2020 a korraldusega nr 70  ajavahemikul 04.01-02.02.2021.  

Keskkonnaamet on andnud oma seisukoha ja kooskõlastanud Ruhnu vallas Saeveski katastriüksuse detailplaneeringu KSH eelhinnangu.

Planeerimisseaduse § 82 lõike 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Sellest tulenevalt kordab Ruhnu Vallavalitsus Saeveski detailplaneeringu eskiislahenduse avalikku väljapanekut, kus on võimalik arvamust anda Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud KSH eelhinnangule.

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 teatame, et Ruhnu Vallavalitsuse 13.04.2021 a korraldusega nr 17 otsustati korraldada detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ajavahemikul 03.05-04.06.2021.

Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Ruhnu Vallamajas ja Ruhnu valla veebilehel ruhnu.ee/detailplaneeringud.  Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu ja KSH eelhinnangu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Ruhnu Vallavalitsusele hiljemalt 04.06.2021 postiaadressil Vallamaja, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond 93001,  e-posti aadressil ruhnu@ruhnu.ee

Lisainfo: vallavanem Andre Nõu (vallavanem@ruhnu.ee; 56221913).