JUUNIS AVANEB KOGUKONDLIKU TURVALISUSE 2020.a. TOETUSVOOR

Programmi "Turvalisemad kogukonnad" maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. 

 

Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd) ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 

 

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohalik omavalitsus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul. 

 

Taotleja peab projektis nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) roll tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

 

Toetussumma piirmäär on üldtingimuste alusel 3500 eurot. Juhul, kui projekti eelarves nähakse ette soetuste või investeeringute tegemine suuremas summas, kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses investeeringute ja soetuste maksumusest. 

 

Taotlusvoor on avatud 4.juunist 2020, taotluse esitamise tähtaeg on 4.juuli 2020 hiljemalt kell 16.30.

 

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada toetusvooru läbiviijale elektrooniliselt riina.allik@saaremaavald.ee  taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult või paberil ühes eksemplaris taotleja esindusõigusliku isiku poolt omakäeliselt allkirjastatult.

Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 4.juuni 2020 – 4.juuni 2021.

 

Täpsemat infot (taotlemise tingimused ja taotlusvorm) saab Saaremaa valla kodulehelt www.saaremaavald.ee, Muhu valla kodulehelt www.muhu.ee ja Ruhnu valla kodulehelt www.ruhnu.ee.  

 

Lisainfo tel 45 25024, e-mail: riina.allik@saaremaavald.ee.