RUHNU VALLAVANEMA AMETIJUHEND

Ametikoha nimetus: vallavanem
Ametisse valib: volikogu
Kellele allub: volikogule
Alluvad: vallasekretär, pearaamatupidaja, valla lepingulised töötajad ja allasutuste juhid
Asendaja: vastavalt valla põhimäärusele

1.ÜLDOSA
Vallavanem juhindub oma tegevuses:
- Eesti Vabariigi seadustest, täidesaatva riigivõimu aktidest, volikogu 
- määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest;
- valla põhimäärusest;
- käesolevast ametijuhendist.

2.TEENISTUSKOHUSTUSED
Vallavanem:
- korraldab territoriaalplaneerimist;
- korraldab arengukava koostamist;
- korraldab valla põhimääruse koostamist ja muutmist;
- korraldab eelarve koostamist ja muutmist;
- korraldab valla vara kasutamist;
- korraldab heakorda;
- korraldab vallavalitsuse tööd ja istungite ettevalmistamist;
- korraldab volikogus arutlusele tulevate küsimuste ettevalmistamist;
- korraldab valla jäätmemajandust;
- esindab valda oma pädevuse piirides;
- teostab teenistuslikku järelvalvet;
- tagab valla asutuste häireteta töö;
- lahendab ja korraldab muid kohaliku elu küsimusi;
- annab volikogule aru vallavalitsuse tööst ja töö tulemustest.

3.ÕIGUSED
Vallavanemal on õigus:
- saada tööalast täiendkoolitust;
- nõuda tööks vajalike töövahendite olemasolu.

4.VASTUTUS
Vallavanem vastutab:
- Eesti Vabariigi seadustega, valla põhimäärusega ja käesoleva ametijuhendiga talle pandud töökohustuste täitmise eest;
- valla vara säilimise ja korrashoiu eest;
- valla arengu eest;
- eelarve täitmise eest;
- lepingutes ettenähtud kokkulepete täimise eest.

 

RUHNU VALLASEKRETÄRI AMETIJUHEND

1. ÜLDOSA
1.1 Ametikoha nimetus: vallasekretär
1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem
1.3 Kellele allub: vallavanem

2. AMETIKOHA EESMÄRK vallakantselei tegevuse juhtimine

3. TEENISTUSKOHUSTUSED
3.1 juhib valla kantselei tegevust ning esitab vallavanemale ettepanekuid vallakantselei ülesannete, struktuuri ja koosseisu kohta;
3.2 annab kaasallkirja valitsuse määrustele ja korraldustele;
3.3 korraldab volikogu ja valitsuse istungite ettevalmistamist, kontrollib volikogu ja valitsuse istungi päevakorda planeeritud eelnõude ettevalmistamist;
3.4 korraldab valitsuse istungite protokollide vormistamist;
3.5 korraldab volikogu ning vallavalitsuse õigusaktide avaldamist ja töö avalikustamist;
3.5 esitab Riigi Teatajasse avaldamiseks volikogu ja vallavalitsuse määruseid;
3.6 annab volikogu ja vallavalitsuse õigusaktide, lepingute, põhikirjade ning põhimääruse seaduslikkuse kohta oma arvamuse;
3.7 esindab valda kohtus või volitab selleks teisi isikuid;;
3.8 vormistab perekonnaseisuakte seaduses ettenähtud korras;
3.9 korraldab volikogu valimiste organisatsioonilis-tehnilist ettevalmistamist;
3.10 korraldab kodanike vastuvõtmist ametnike poolt ja valla külaliste vastuvõtmist;
3.11 korraldab vallavalitsuse asjaajamist;
3.12 korraldab elanike ja valijate arvestuse pidamist;
3.13 korraldab majapidamisregistrite pidamist;
3.14 korraldab tõendite ja õiendite väljastamist;
3.15 vallakantselei pädevuses olevate statistiliste aruannete koostamine, analüüsimine ja edastamine;
3.16 kalapüügiõiguse teostamine. 

4. LISAÜLESANDED
4.1 SOTSIAALTÖÖ
4.1.1 peab koolikohustuslike laste arvestust ja kontrollib koolikohustuse  täitmist;
4.1.2 peab arvestust vallas elavate invaliidide, puuetega inimeste, pensionäride, töötute, paljulapseliste ja väikeste lastega perekondade, kinnipidamiskohtadest vabanenud, vanemlike kohustuse mittetäitjate ning teiste sotsiaalabi või hooldust vajavate inimeste kohta;
4.1.3 kogub ja edastab sotsiaalhooldusalased statistilised andmed ja aruanded sotsiaalkulude kohta maakonna sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale;
4.1.4 teeb ettepanekuid vallavalitsusele sotsiaalhoolekandele ettenähtud rahaliste vahendite kasutamiseks ja ümberpaigutamiseks;
4.1.5 korraldab riiklike sotsiaaltoetuste s.h. toimetulekutoetuse ja valla sotsiaal- toetuste arvestamist ja maksmist;
4.2 ASJAAJAMISTÖÖ
4.2.1 korraldab arhiivi korrashoidu;
4.2.2 personalitöö ( tööraamatute täitmine, arvestuse pidamine )
4.2.3 korraldab posti ja avalduste vastuvõtmist, registreerimist, süstematiseerimist ja edastamist adressaatidele;
4.2.4 kodanike elukoha registreerimine;
4.2.5 teostab sõjaväearvestuse alast tööd;
4.2.6 juhib vallavalitsuse abiteenistujate tööd.

5. VASTUTUS
Vastutab talle pandud teenistuskohustuste ja lisaülesannete õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ainult asutuse-siseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest.

6. ÕIGUSED
6.1 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente valla ametnikelt ning teistelt asutustelt;
6.2 teha vallavanemale ettepanekuid:
6.2.1 oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
6.2.2 kantselei struktuuri, ametikohtade koosseisu ja funktsioonide, teenistustingimuste tagamise, vahendite eraldamise ja töökorralduse muutmise osas;
6.2.3 teenistusülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse tellimiseks ja ostmiseks;
6.3 anda arvamusi ja kooskõlastusi, kokku kutsuda nõupidamisi ning teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks ja asjatundjate kaasamiseks oma pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisel;
6.4 valmistada ette ja esitada vallavanemale õigusaktide eelnõusid tema pädevusse kuuluvates küsimustes;
6.5 osaleda sõnaõigusega vallavalitsuse istungitel;
6.6 saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse- ja ametialast täiendkoolitust;
6.7 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel.

7. NÕUDED
7.1 keskharidus ja juristi kvalifikatsioon või tunnistus vastavuse kohta Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kutsenõuetele;
7.2 teenistus vähemalt vanemametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis 6 kuud või muul eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl asutuse või ametikoha töövaldkonnas 2 aastat;
7.3 Eesti Vabariigi põhikorra ja riigikorralduse aluste tundmine;
7.4 kohaliku omavalitsuse korraldust ja valimissüsteemi reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra põhjalik tundmine;
7.5 eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
7.6 töökorralduslike dokumentide ja õigusaktide eelnõude koostamise oskus;
7.7 arvuti kasutamise oskus - ametikohal vajalike andmebaaside ja Interneti kasutamise oskus;
7.8 kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha piires, võime näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest.

 

RUHNU VALLA PEARAAMATUPIDAJA AMETIJUHEND

1. ÜLDOSA
1.1 Ametikoha nimetus: pearaamatupidaja
1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem
1.3 Kellele allub: vallavanemale

2. AMETIKOHA EESMÄRK valla finantsmajandusliku tegevuse korraldamine 

3. TEENISTUSKOHUSTUSED
3.1 valmistab ette valla eelarve ja lisaeelarve projektid ja eelarve muutmise ettepanekud ning materjalid eelarve kaitsmiseks volikogus, korraldab ja analüüsib eelarve täitmist ja koostab eelarve täitmise aruanded;
3.2 korraldab vallavalitsuse ja kõigi valla asutuste raamatupidamisarvestust - majandustehingute dokumenteerimist ja kirjendamist raamatupidamisregistrites, arvelduste tegemist, töötasude arvestamist ja varade perioodilist inventariseerimist;
3.3 korraldab raamatupidamis- ja statistiliste aruannete koostamist ja esitamist;
3.4 tagab raamatupidamisdokumentide säilitamise ja arhiveerimise;
3.5 analüüsib valla finantsmajandusliku tegevuse efektiivsust;
3.6 valmistab ette raamatupidamise valdkonda reguleerivate õigusaktide eelnõud ning vaatab läbi ning viseerib muud finantsmajandusliku tegevusega seotud õigusaktide eelnõud ja majanduslepingud;
3.7 kontrollib ja korraldab valla asutuste finantsmajanduslikku tegevust ja aruandeid;
3.8 korraldab kooli pedagoogilise kaadri tarifikatsioonide koostamist ja esitamist;
3.9 laekumiste sissemaksmine panka;
3.10 maksekorralduste vormistamine ja väljastamine;
3.11 laekumiste vastuvõtmine kassasse; 
3.12 arvestuse pidamine kassasse laekunud ja väljamakstud summade üle, kassaaruannete koostamine;
3.13 kassadokumentide vormistamine, säilitamine ja arhiveerimiseks ettevalmistamine.

4. VASTUTUS
Pearaamatupidaja vastutab Ruhnu Valla ja valla asutuste raamatupidamise korraldamise, talle pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud informatsiooni hoidmise eest.

5. ÕIGUSED
5.1 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente Ruhnu Valla ametnikelt ning teistelt asutustelt vastavalt kehtivale korrale;
5.2 kirjutada alla pangadokumentidele ja rahaliste väljamaksete dokumentidele (teise allkirja õigus);
5.3 teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks, anda arvamusi ja kooskõlastusi, kokku kutsuda nõupidamisi ning teha ettepanekuid töörühmade moodustamiseks ja asjatundjate kaasamiseks oma pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisel;
5.4 valmistada ette ja esitada vallavanemale õigusaktide eelnõusid tema pädevusse kuuluvates küsimustes;
5.5 saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse- ja ametialast täiendkoolitust;
5.6 teha vallavanemale ettepanekuid:
5.6.1 ametikohtade koosseisu, teenistustingimuste tagamise, vahendite eraldamise ja töökorralduse muutmise osas raamatupidamise valdkonnas;
5.6.2 teenistusülesannete täitmiseks vajaliku kirjanduse tellimiseks ja ostmiseks;
5.7 kontrollida valla asutuste finantsmajanduslikku tegevust ja aruandeid;
5.8 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel.

6. NÕUDED
6.1 keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus ( haridusasutuse tunnistus või diplom );
6.2 kõrghariduse puudumisel teenistus nooremametnike põhigruppi kuuluval või valitaval ametikohal kohaliku omavalitsuse ametiasutuses 6 kuud või muul eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl ametikoha töövaldkonnas 2 aastat;
6.3 arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
6.4 eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
6.5 kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste täpne ja õigeaegne täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise, selle kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest.