Sotsiaaltöötaja: Tiina Allik

tel: +(372) 453 3816
e-post: ruhnu@ruhnu.ee

Sünnitoetus

(1) Sünnitoetus on ühekordne toetus elusalt sündinud lapse sünni puhul.

(2) Sünnitoetust on õigus saada:

1) sünnitoetus, mida makstakse lapsele, kelle mõlemad vanemad või üks üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Ruhnu valla elanikud vähemalt 1 (üks) aasta enne lapse sündi järgmiselt:

Peale lapse sünni registreerimist 50% ulatuses kinnitatud määrast.

Lapse 1 (ühe) aastaseks saamisel ülejäänud 50% kinnitatud määrast, kui laps on jätkuvalt Ruhnu valla elanike registris.

Kui rahvastikuregistri andmetel on Ruhnu valla elanik ainult üks lapsevanematest, makstakse sünnitoetust 50% ulatuses samadel tingimustel.

2) Sünnitoetuse määr on 500 eurot.

(3) Sünnitoetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada Ruhnu Vallavalitsusele kirjalik taotlus. Sünnitoetuse määrab vallavalitsus.

(4) Sünnitoetust makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.

 

Matusetoetus

(1) Matusetoetus on Ruhnu valla eelarvest makstav ühekordne sotsiaaltoetus matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

(2) Matusetoetus makstakse isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Ruhnu vald. Vajadusel lähtutakse vallavalitsusae kaalutlus-otsusest, lähenetakse olukorrale juhtumipõhiselt, et abivajaja ei jääks abita.

(3) Matusetoetust võib taotleda surnu abikaasa, sugulane või muu füüsiline või juriidiline isik, kes kannab surnu matuse korraldamisega kulud (edaspidi matusekorraldaja).

(4) Matusekorraldaja elukoht ei pea olema Ruhnu vald.

(5) Matusekorraldaja on kuhustatud lisaks taotlusele sitama vallavalitsusele:

1) surmateatise/tõendi koopia;

2) vajadusel muud asjakohased dokumendid.

(6) Matusetoetust ei maksta teadmata kadunud isiku surnuks tunnistamise korral.

(7) Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

(8) Matusetoetuse määramise otsuse teeb vallavalitsus.

(9) Matusetoetus määratakse, kui matusetoetuse taotlus on esitatud kahe kuu jooksul surmapäevast arvates.

(10) Vallavalitsus teeb otsuse matusetoetuse määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt matusetoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide saamise päevale järgneval tööpäeval. 

(11) Matusetoetuse määramata jätmisest teatatakse matusetoetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise kuupäevast arvates, märkides ära keeldumise põhjuse.

(12) Matusetoetust finantseeritakse riigieelarvest Ruhnu valla eelarve kaudu ja vajadusel Ruhnu valla eelarvest.

Koduteenus

Koduteenus on Ruhnu Vallavalitsuse poolt osutatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades abivajaja elukvaliteeti.
 
Koduteenuse saamiseks tuleb esitada avaldus Ruhnu Vallavalitsuse sotsiaalametnikule, milles on põhjendatud soov saada kõrvalabi. Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse leping kliendi ja vallavalitsuse vahel.
 
Koduteenuste määramist reguleerivad õigusaktid ja avaldused: