Alates 01.01.2016 kalapüügieeskirjades muudatused

26.03.21

§ 14.  Nõuded püügivahendite tähistamisele sisemeres, kuni 4 meremiili kaugemal territoriaalmere lähtejoonest, sise- ja piiriveekogudes

(1) Sisemeres ja kuni nelja meremiili kaugusel territoriaalmere lähtejoonest ning sise- ja piiriveekogudes peavad seisevpüünised ja nende jadad ning kalade kunstkoelmute jadad olema tähistatud avaveepoolses otsas kahe ühele vardale ülestikku kinnitatud lipuga, teises otsas ühe vardale kinnitatud lipuga ning jäävabas vees muudes väljaulatuvates tippudes punaste või oranžide poidega läbimõõduga vähemalt 15 cm. Seisevpüünistel ja nende jadadel, mis paiknevad ranna või kaldaga paralleelselt, tähistatakse ühe lipuga jada parempoolne ots (veekogult kalda suunas vaadatuna) ning kahe lipuga jada vasakpoolne ots. [RT I, 31.03.2015, 13 – jõust. 01.01.2016]

(11) Erandina lõikes 1 sätestatust peavad silmumõrrad ja -torbikud ning nende jadad olema tähistatud kaldapoolses otsas punase või oranži poiga, mille läbimõõt on vähemalt 15 cm, millele peab olema kantud märgistus vastavalt määruse § 16 lõikele 2 ning jadas olevate silmutorbikute arv. [RT I, 31.03.2015, 13 – jõust. 01.01.2016]

(12) [Kehtetu – RT I, 31.03.2015, 13 – jõust. 01.01.2016]

(13) Erandina lõikes 1 sätestatust peavad vähimõrrad olema tähistatud vähemalt 10 cm läbimõõduga ujuva poiga. [RT I, 05.07.2011, 16 – jõust. 08.07.2011]

(2) [Kehtetu – RT I, 31.03.2015, 13 – jõust. 01.01.2016]

(3) Püügivahendi otsi tähistavad lipud, mõõtudega vähemalt 20×30 cm, peavad olema punased või oranžid, välja arvatud kahe lipuga tähise alumine lipp. Lipu alumise serva kõrgus vee- või jääpinnast peab olema vähemalt üks meeter. Erandina võib kalapüügil kuni ühe meetri sügavusel jäävabas vees olla lipu alumise serva kõrgus veepinnast vähemalt 0,5 m. Vastavalt lippude arvule vardal tuleb varda külge lippude kohale kolmesentimeetrise vahega kinnitada vähemalt kahe sentimeetri laiused helkurribad. Juhul kui ohutuse tagamiseks kasutatakse vahelippe, peab nende värv erinema otsalippude värvist. [RT I, 31.03.2015, 13 – jõust. 01.01.2016]

(4) [Kehtetu – § 141.  Nõuded kalade veekogus püügijärgseks hoidmiseks mõeldud vahendite tähistamisele ja märgistamisele

Püügijärgseks hoidmiseks mõeldud vahendid peavad olema tähistatud ühe punase või oranži lipuga, mis vastab määruse § 14 lõikes 3 kirjeldatule. Lipule peab olema kantud märgistus vastavalt määruse § 16 lõikele 2. [RT I, 31.03.2015, 13 – jõust. 01.01.2016]

§ 15.  Nõuded püügivahendite tähistamise ja märgistamise kohta territoriaalmere lähtejoonest kaugemal kui neli meremiili [RT I, 31.03.2015, 13 – jõust. 01.01.2016]

(1) Seisevpüünised peavad olema tähistatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.04.2011, lk 1–153), artikli 13 lõike 1, artiklite 14–16 ja artikli 17 lõike 2 kohaselt.

(2) Tooder peab olema märgistatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 13 lõigete 2 ja 3 kohaselt. [RT I, 31.03.2015, 13 – jõust. 01.01.2016]

Toimetaja: MADIS TÄNAVA