1.06.22

Sotsiaaltoetuste määrad alates 01.04.2022 a.

 

1) Sünnitoetus on ühekordne toetus elusalt sündinud lapse sünni puhul.

 Sünnitoetust on õigus saada:
 1) sünnitoetus, mida makstakse lapsele, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Ruhnu valla elanikud vähemalt 1 (üks) aasta enne lapse sündi järgmiselt:
Peale lapse sünni registreerimist 50% ulatuses kinnitatud määrast,
Lapse 1 (ühe) aastaseks saamisel ülejäänud 50 % kinnitatud määrast, kui laps on jätkuvalt Ruhnu valla elanike registris.
Kui rahvastikuregistri andmetel on Ruhnu valla elanik ainult üks lapsevanematest, makstakse sünnitoetust 50 % ulatuses, samadel tingimustel.

Sünnitoetuse suurus on 500 eurot.

 2) Matusetoetus 250 eurot.

3) Koolitoetus gümnaasiumi õpilastele 100 eurot kuus. (v.a juuni-august)

4) Koolitoetus üliõpilastele 50 eurot kuus. (v.a juuni-august)

5) ranitsatoetus esimesse klassi mineva lapse vanemale 32 eurot.

6) Lastehoiutoetus 64 eurot.

7) Kooli lõpetamise toetus 64 eurot.

8) Kolimistoetus 60 eurot.

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida määrab ja  maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
 
Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul.
 
Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. Alates 01.06. 2022  on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on alates 01.06. 2022  240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 
Eluasemelaenu tagasimakse arvestamine toimetulekutoetuse menetlemisel hakkab toimuma alates 1. juulist 2022. a.  
Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotluse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht. Esmakordsel taotlemisel või varade muutumisel esitatakse andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete kasutuses või omandis oleva vara kohta.
 
Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:
  • eluruumi kasutamise õigust - need esitatakse esmapöördumisel ning eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel
  • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid
  • üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust.