Ruhnu Vallavolikogu istung toimub
neljapäeval, 15.02.2018 a kell 11.00 vallamajas
Päevakord:
1. Vallavanema infominutid
2. Valla ametiasutuse struktuuri, teenistus- ja töökohtade koosseisu ja
palgamäärade kinnitamine
3. Allasutuse struktuur
4. Arengukava 2018-2022
5. 2018 a eelarve II lugemine
6. Ruhnu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
7. 2018 a eelarve vastuvõtmine
8. Ruhnu Saeveski maaüksuse kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9. Heakorrakomisjoni töökord
10. Jooksvad küsimused