6.08.20
Ruhnu Vallavolikogu otsusega nr 10 31.07.2020 a algatati Ruhnu valla Ruhnu külas detailplaneering Saeveski katastriüksusele.

Planeeringu suurus on 0,9 ha. Planeeringualana mõistetakse Saare maakonnas, Ruhnu vallas Ruhnu külas asuvat Saeveski (katastritunnusega 68901:001:0348, registriosaga nr. 2632034/26320, tootmismaa 100%) kinnistut.

Planeering algatatakse eesmärgiga sätestada tingimused kahe paarismaja püstitamiseks ning katastriüksuse jagamine kaheks krundiks. Tulenevalt 100% tööstusmaa sihtotstarbega kinnistu muutmisest elamumaaks on algatatav detailplaneering üldplaneeringut muutev.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäetakse algatamata, kuna kavandatava tegevuse iseloom ei anna alust eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist.

Toimetaja: TIINA ALLIK