28.02.21

Saeveski kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub Ruhnu vallamajas 15.03.2021 a kell 12.00

--------------------------------------------------------------------

Saveski kinnistu detailplaneeeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Ruhnu Vallavolikogu 31. juuli 2020. a. otsusega nr  10 algatati Ruhnu külas Saeveski kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering algatati lähtudes Ruhnu valla üldplaneeringust.

Saeveski kinnistu (katastriüksus nr  68901:001:0348) detailplaneering algatati eesmärgiga sätestada tingimused kahe paarismaja püstitamiseks ning katastriüksuse jagamine kaheks krundiks. Tulenevalt 100% tööstusmaa sihtotstarbega kinnistu muutmisest elamumaaks on algatatav detailplaneering üldplaneeringut  muutev.

Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lg 2 ja § 82 lg 5 ja Ruhnu vallavalitsuse 17.12.2020 a korraldusele nr 70 teatame, et   detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 04.01-02.02.2021.

Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööaegadel Ruhnu Vallamajas. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Küsimused, ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult Ruhnu Vallavalitsusele hiljemalt 02.02.2021 postiaadressil Vallamaja, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond 93001,  e-posti aadressil ruhnu@ruhnu.ee

Lisainfo: vallavanem Andre Nõu (vallavanem@ruhnu.ee; 56221913).

Toimetaja: TIINA ALLIK