28.06.21

15. 07 2021 kell 10.00 toimub Ruhnu rahvamajas Saeveski katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu.

 

 

Ruhnu Vallavolikogu 31. juuli 2020 otsusega nr 10 algatati Ruhnu valla Ruhnu külas detailplaneering Saeveski katastriüksusele. Planeeringuala suurus on 0,9 ha. Planeeringualana mõistetakse Saare maakonnas, Ruhnu vallas, Ruhnu külas asuvat Saeveski (katastritunnusega 68901:001:0348, registriosaga nr. 2632034/26320, tootmismaa 100%) kinnistut. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

 

Planeeritava Saeveski kinnistu sihtotstarve on 100% tööstusmaa. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine ja maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, millega muudetakse Ruhnu valla üldplaneeringut.  Detailplaneeringuga seatakse kahe paarismaja ja neid teenindavate hoonete ehitusõigus ning määratakse tehnosüsteemide rajamine.

 

Saeveski katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahendus suunati avalikule väljapanekule Ruhnu Vallavalitsuse 17.12.2020 a korraldusega nr 70  ajavahemikul 04.01-02.02.2021

Planeerimisseaduse § 82 lõike 2 kohaselt on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Sellest tulenevalt kordas Ruhnu Vallavalitsus Saeveski detailplaneeringu eskiislahenduse avalikku väljapanekut ajavahemikul 03.05.2021 kuni 04.06.2021 a, kus oli võimalik arvamust anda Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud KSH eelhinnangule.

Koosolekust on võimalik osa võtta ka veebilahendus Teams vahendusel. Oma soovist veebi teel  osalemiseks palun andke teada hiljemalt 13. juuli  2021 kell 15.00 e-postil ruhnu@ruhnu.ee. Seejärel saadetakse koosoleku kutse.

Toimetaja: TIINA ALLIK